Obchodní podmínky

Podmínky používání webové stránky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Webová stránka www.chytrykredit.cz je online prostor zaměřený na porovnání finančních produktů třetích osob. Na základě filtrace a porovnání umožňuje návštěvníkovi vybrat si produkt podle jeho preferencí (dále jen „webová stránka“).
  2. Provozovatelem webové stránky a poskytovatelem všech dostupných informací je společnost Gamebro s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha – Nové Město, Česká republika, IČ:08961859, IDČ CZ08961859, zapsaná pod spis. Zn. C 328274 vedenou u Městského soudu v Praze, e-mailový kontakt: affil.job@gmail.com (dále jen „provozovatel“).
  3. Webová stránka umožňuje návštěvníkům porovnávat a vyhledávat úvěry, nebo jiné finanční produkty poskytovaných k tomu oprávněnými třetími osobami (dále jen „poskytovatel“, příp. „poskytovatelé“) a s tím spojené přesměrování uživatele na konkrétní produkt poskytovatele či spojení s poskytovatelem.
  4. Webová stránka provozovatele je určena pouze uživatelům (fyzickým osobám) starším 18 let.
  5. Fyzická osoba i právnická osoba, již webovou stránku navštíví, prochází její obsah a využívá její funkcionality (dále jen "uživatel") je povinna dodržovat tyto podmínky používání.
  6. Podmínky používání webové stránky ChytrýKredit.cz upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem a uživatelem (dále jen "podmínky používání").
 2. Všeobecné podmínky používání webové stránky

  1. Přístup na webovou stránku je možný pouze se souhlasem uživatele s těmito podmínkami používání. Využívání srovnávače není podmíněno registrací uživatele.
  2. Přístup na webovou stránku a používání webové stránky je bezplatné.
 3. Práva a povinnosti provozovatele a uživatele

  1. Uživatel prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a má více než 18 let.
  2. Uživatel není oprávněn používat webové stránky k jakémukoliv účelu odporujícímu obecně závazným předpisům nebo těmto podmínkám užívání. Uživatel nesmí webové stránky používat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných provozovatelem nebo jeho partnerů nebo narušit používání těchto serverů jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat jakékoli materiály či informace týkající se webové stránky, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty provozovatelem.
  3. Provozovatel nezaručuje nepřetržitou funkčnost nebo bezchybnou funkčnost webové stránky. Provozovatel negarantuje správnost, úplnost, pravdivost a aktuálnost informací zveřejněných na webové stránce. Všechna data, údaje a vyobrazení slouží pouze k informačnímu účelu a prezentace nabídek poskytovatelů nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy. Využití konkrétních finančních služeb poskytovatelů je podmíněno individuální dohodou ohledně daných smluvních podmínek mezi uživatelem a konkrétním poskytovatelem.
  4. Provozovatel má právo přerušit nebo pozastavit funkčnost webové stránky bez jakéhokoliv upozornění či uvedení důvodu.
  5. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s jeho přístupem na webovou stránku, používáním webové stránky, v souvislosti s nefunkčností webové stránky nebo v souvislosti s činností jiných uživatelů či poskytovatelů.
  6. Provozovatel neodpovídá za poskytované služby poskytovatelů ani za plnění jejich smluvních závazků.
 4. Autorská práva

  1. Webová stránka, stejně tak i její jednotlivé části, jsou chráněny autorským právem provozovatele. Výlučným vlastníkem majetkových autorských práv k webové stránce je provozovatel, který je zároveň oprávněn vykonávat majetková práva k této webové stránce.
  2. Je zakázáno rozšiřovat obsah webové stránky bez předchozího souhlasu provozovatele (vyjma sdílení odkazů nebo obrázků s uvedením zdroje). Uživatel zejména není oprávněn, bez předchozího souhlasu provozovatele, obsah portálu kopírovat, měnit, šířit nebo jakkoli jinak s ním nakládat za jakýmkoliv účelem. Uživatel je oprávněn používat webovou stránku výlučně pro osobní účely.
 5. Ochrana osobních údajů

  1. Uživatel při používání webové stránky poskytuje provozovateli své údaje, které provozovatel zpracovává v rozsahu, způsobem a pro účely, jež jsou v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 /ES (obecné nařízení o ochraně údajů).
  2. Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány provozovatelem za účelem poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek používání, pro účely přímého marketingu a pro účely vyřizování žádostí nebo stížností uživatele. Více informací ke zpracovávání osobních údajů získá uživatel v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“.
  3. Informace ke cookies najdete ZDE.
 6. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto podmínky používání nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce.
  2. Provozovatel je oprávněn změnit tyto podmínky používání, pokud tyto změny budou vyžádané změnou charakteru webové stránky, právních předpisů nebo technickými možnostmi provozovatele.
  3. Tyto podmínky používání se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv nesrovnalosti a spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami se budou řešit předně vzájemnou dohodou. Nicméně, pokud k vzájemné dohodě nedojde, budou všechny spory vyřešeny s konečnou platností příslušným soudem v České republice.