Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá a proto při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky i Evropské unie, a to zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOOÚ") a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR").

Kontaktní a identifikační údaje správce

Společnost Gamebro s.r.o., IČO: 08961859, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. C 328274.

Jaký je účel zpracování vašich osobních údajů

V rámci poskytnutí služby srovnávacího a informačního servisu, abychom byli schopni vyřídit vaši žádost, aby vás mohl kontaktovat některý z poskytovatelů či zprostředkovatelů finančního produktu, který poptáváte. A to za účelem předání dodatečných informací o zvoleném finančním produktu a také případného doručení nabídky ke sjednání smlouvy o poskytnutí vybraného finančního produktu.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vaší žádosti, abyste byli kontaktování některým z poskytovatelů či zprostředkovatelů finančního produktu, který nezávazně poptáváte. Také za účelem poskytnutí doplňujících informací o poptávaném produktu, zejména potom podmínky poskytnutí finančního produktu, informace o poskytovateli finančního produktu, nebo informace o sjednání smlouvy k poskytnutí vybraného finančního produktu (především smlouvy o spotřebitelském úvěru).

Údaje, které vyplníte a rozhodnete se odeslat prostřednictvím kontaktního formuláře na portálu ChytrýKredit.cz, jsou automaticky odeslány poskytovateli vybraného finančního produktu.

Předmětný poskytovatel může vaše vyplněné údaje použít k účelu předběžnému posouzení žádosti, jestli splňujete podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu, o nějž jste projevili zájem. Za tímto účelem může vaše vyplněné údaje použít:

K porovnání s kritérii stanovenými poskytovatelem pro poskytnutí konkrétního finančního produktu (může se jednat např. o porovnání vašich měsíčních příjmů a potřebné příjmové hladiny nutné ke splácení úvěru apod.),

  • K nahlédnutí do registru SOLUS, Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) a do Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“).
  • K nahlédnutí do insolvenčního rejstříku (ISIR)
  • K nahlédnutí do interního registru poskytovatele

Pro potřeby předběžného posouzení poskytovatel rozhodne o tom, zda vás bude kontaktovat s dalšími informacemi ohledně finančního produktu, který poptáváte, a následně s případnou nabídkou na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu.

Zpravování vašich osobních údajů probíhá na základě souhlasu ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZOOÚ a čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

S ohledem na vaši žádost můžeme předat vaše vyplněné osobní údaje vybraným poskytovatelům finančního produktu, který nezávazně poptáváte. Poskytnutí vašich osobních údajů naší společnosti není vaší zákonnou povinností, ale vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a na základě svobodného rozhodnutí.

Odkud osobní údaje získáváme a jak je zpracováváme

1) K vyřízení žádosti

Jsou zpracovány pouze takové osobní údaje, jež jsou skutečně nezbytné a které sami vyplníte do kontaktního formuláře na našem webu. Zejména jsou zpracovávány kontaktní údaje, tj. jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon. Doplňujícími údaji mohou být: datum narození, rodné číslo, číslo OP, informace, zda nejste zatíženi exekucí, zdroj vašich příjmů (např. zaměstnání, OSVČ, mateřská apod.) a výše čistého měsíčního příjmu apod. Osobní údaje, které uvedete do kontaktního formuláře považujeme za pravdivé a nezkreslené.

2) K zasílání obchodních sdělení

Pro zasílání obchodních sdělení zpracováváme vaši e-mailovou adresu a celé jméno, které jste uvedli do kontaktního formuláře.

Kdo se k osobním údajům dostane

Pokud nejste přesměrování přímo na web poskytovatele finančního produktu, osobní údaje předáme vždy poskytovateli, o jehož finanční produkt jste projevili zájem odesláním kontaktního formuláře. K vašim osobním údajům mají dále přístup zaměstnanci naší společnosti. U všech osob, kterým vaše osobní údaje zpřístupníme, požadujeme dodržování dostatečných standardů zabezpečení osobních údajů a důsledné plnění právních povinností v oblasti nakládání s osobními údaji. K vybraným datům mají také přístup společnosti nebo podnikající fyzické osoby, které nám pomáhají s chodem společnosti, což je poskytovatel emailingové služby a IT specialisté.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@chytrykredit.cz. V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

Nařízení GDPR vám dává následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům – máte právo od správce získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených údajů, příjemci osobních údajů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích (tedy zemích mimo EU) nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování;

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů;

c) právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), tedy na bezodkladné smazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud nejsou potřebné pro plnění smlouvy, zákonných požadavků nebo neexistuje další důvod pro jejich zpracování;

d) právo na omezení zpracování;

e) právo na přenositelnost údajů, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně;

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě tzv. oprávněného zájmu;

g) právo odvolat souhlas – a to jakýmkoliv způsobem (elektronicky, telefonicky nebo v listinné podobě  na výše uvedených kontaktech)

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.